Vận hành chu trình điều tra PDCA ➜ Thiết kế phương pháp kiểm soát ➜ Thực hiện kiểm soát ➜ Phân tích giám sát ➜ Báo cáo

Tạo môi trường trong nhà dễ chịu không có sâu bệnh bằng cách chặn các điểm vào, loại bỏ môi trường sống.
(Hệ thống khử trùng và kiểm soát 24 giờ, phương pháp kiểm soát cẩn thận, phương pháp vật lý, giám sát, v.v.)

Service Update6
Menu