Thủ tục bổ sung hoặc yêu cầu bồi thường

  1. Trang chủ
  2. Dịch vụ
  3. Thủ tục bổ sung hoặc yêu cầu bồi thường

Trọng tâm của việc xử lý bồi thường là trả lời thắc mắc trong vòng 2 giờ và đề xuất hướng cải thiện tình hình

  • Quy trình bồi thường là cơ hội để nâng cấp công nghệ của công ty.
  • Chúng tôi ưu tiên xử lý vấn đề thông qua đánh giá hơn là chỉ đơn thuần bồi thường.
Service 4 Vi
Menu