DỊch vụ được tiến hành theo quy trình đã được chuẩn hoá theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc và các nước phát triển.

  • Kế hoạch dịch vụ được quản lý bằng lịch trình tự động.
  • Kiểm tra (Giám sát, trực tiếp quan sát, tham vấn) -> Chọn phương pháp -> Tiến hành dịch vụ -> Báo cáo -> Đánh giá.
  • Tiến hành kiểm soát 1:1 nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc diệt bọ, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tối ưu cho các khách hàng cụ thể.
Service 3 Vi
Menu